Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

ADHD symptomer hos jenter

ADHD, eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder (på norsk: hyperkinetisk forstyrrelse), er en nevroutviklingsforstyrrelse som påvirker evnen til å opprettholde oppmerksomhet, kontrollere impulser og regulere aktivitetsnivået. Mens ADHD ofte blir assosiert med gutter, er det viktig å erkjenne at jenter også har lidelsen, selv om symptomene deres kan være annerledes og derfor lett kan bli oversett eller feiltolket. Det er avgjørende å forstå ADHD symptomer hos jenter, for å sikre riktig diagnose og støtte.

De vanlige symptomene på ADHD inkluderer problemer med å opprettholde oppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet. Imidlertid kan disse symptomene utarte seg ulikt hos jenter, noe som gjør diagnosen mer utfordrende. Her er noen måter ADHD symptomer kan vises hos jenter:

Konsentrasjon:

Jenter med ADHD kan ha mer internaliserte symptomer. De kan ha vanskeligheter med å opprettholde oppmerksomheten, men i stedet for å være hyperaktive og urolige, kan de virke dagdrømmende eller “fraværende.” Dette kan føre til at deres vanskeligheter med oppmerksomhet blir undervurdert eller feiltolket som å være distre.

Impulsivitet:

I stedet for den fysiske impulsiviteten som ofte er knyttet til gutter med ADHD, kan jenter vise impulsivitet på en mer sosial eller emosjonell måte. De kan ha problemer med å regulere følelser og reagere impulsivt på følelsesmessige stimuli. Dette kan føre til at de virker “for følsomme” eller “ubesindige,” og dermed blir den underliggende ADHD en oversett.

Hyperaktivitet:

Mens hyperaktivitet vanligvis er mer synlig hos gutter med ADHD, kan jenter vise en mer “innside” form for hyperaktivitet. Dette kan inkludere rastløshet, indre uro og problemer med å sitte stille i lengre perioder. Denne typen hyperaktivitet kan være mindre påtrengende, noe som gjør den vanskeligere å oppdage.

Sosiale utfordringer:

Jenter med ADHD kan ha problemer med å etablere og opprettholde vennskap på grunn av deres impulsivitet og utfordringer med å lese sosiale signaler. De kan også føle seg isolert eller annerledes, noe som kan påvirke selvfølelsen deres negativt.

Perfeksjonisme:

Mange jenter med ADHD har en tendens til å være ekstremt selvkritiske og strebe etter perfeksjonisme. Dette kan maskere deres underliggende vansker, da de kan klare seg relativt bra i skolen og andre aktiviteter på grunn av sin sterke vilje til å gjøre det godt.

Innadvendt oppførsel:

Jenter med ADHD kan ha en tendens til å internalisere følelsesmessige utfordringer og opplevelser. Dette kan føre til at de utvikler indre angst og depresjon. Denne innadvendte oppførselen kan skjule ADHD symptomene og føre til at de blir feilaktig diagnostisert med kun en emosjonell lidelse.

Organisatoriske utfordringer:

Jenter med ADHD kan ha vanskeligheter med å organisere oppgaver, planlegge fremover og fullføre oppgaver i tide. Dette kan resultere i akademiske utfordringer og påvirke deres selvtillit.

Det er viktig å merke seg at ikke alle jenter med ADHD vil vise de samme symptomene. Noen kan ha mer typiske symptomer som ligner på” gutters symptomer” mens andre kan ha en kombinasjon av de nevnte symptomene. På grunn av den varierte naturen til ADHD symptomer hos jenter, kan diagnosen være komplisert. Dette fører ofte til underrapportering og underdiagnostisering av ADHD hos jenter.

For å sikre riktig diagnose og behandling av ADHD hos jenter, er det avgjørende at foreldre, lærere og helsepersonell er oppmerksomme på de ulike måtene symptomene kan utarte seg på. Det er viktig å ta hensyn til både de åpenbare og de subtile tegnene på ADHD. En helhetlig tilnærming som inkluderer observasjon av atferd i ulike sammenhenger, intervjuer med barnet og deres foreldre, samt vurdering av skoleprestasjoner, kan bidra til en mer nøyaktig diagnose.

Når ADHD er diagnostisert, er tidlig intervensjon viktig. Individuelt tilpassede tilnærminger som inkluderer atferdsbehandling, kognitiv atferdsterapi og i noen tilfeller medikamentell behandling kan bidra til å håndtere symptomene og forbedre fungering i hverdagen.

Internaliserte symptomer, sosiale utfordringer, perfeksjonisme og innadvendt oppførsel er bare noen av måtene ADHD kan manifestere seg på hos jenter. Økt bevissthet om disse forskjellene, kan hjelpe til med å identifisere jenter som har ADHD og sikre at de får riktig diagnose og støtte for å trives både akademisk og sosialt.

Ofte stilte spørsmål (FAQs):

Kan ADHD symptomer hos jenter være forskjellige fra gutter?

Ja, ADHD symptomer kan variere mellom kjønn. Jenter kan vise mer internaliserende symptomer imens gutter kan ha mer eksternaliserende symptomer.

Hvordan kan jeg skille mellom typisk atferd og ADHD symptomer hos jenter?

Se etter mønstre av uoppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet som vedvarer i ulike situasjoner og settinger.

Hvilken rolle spiller hormoner i ADHD symptomer hos jenter?

Hormonelle endringer kan påvirke presentasjonen av ADHD symptomer, som ofte påvirker følelsesmessig regulering og humørsvingninger.

Er det noen langtidseffekter av ubehandlet ADHD hos jenter?

Ubehandlet ADHD kan føre til akademiske problemer, lav selvtillit og vanskeligheter med å danne sunne relasjoner.

Kan jenter med ADHD utmerke seg faglig og sosialt?

Med riktig intervensjon og støtte kan jenter med ADHD meste det faglige og sosiale.

Hvordan kan lærere bidra til suksess for jenter med ADHD?

Lærere kan implementere klasseroms strategier som imøtekommer jentenes behov, gir oppmuntring og skaper et støttende miljø.