Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Forvernsamtaler for institusjoner og oppfølging i regionen

Forvernsamtaler, oppfølgingssamtaler, ettervern og generelle spesialist vurderinger

Vi foretar forvernsamtaler, oppfølgingssamtaler, medikamentvurderinger, ettervernsamtaler og generelle spesialistvurderinger for pasienter under oppfølging ved de forskjellige sykehus, institusjoner og andre instanser innen psykisk helse og rus og avhengighet fra hele landet. Det av praktiske årsaker da pasienter ofte under behandling forflytter, reiser, besøker eller simpelthen bor i vår virke området, og kan av flere årsaker ikke følges opp av de forskjellige instanser grunnet alt fra kapasitetsmangel til avstand, og som har behov for våre tjenester. I slike tilfeller bistår vi, med å foreta alt fra forvern, oppfølging, behandling, medikamentvurdering, ettervernsamtaler for de forskjellige instanser med full rapport til tjenestebestiller, som fordrer pasient samtykke.

Hensikten med slik oppfølging/ vurdering er å sikre:

 • At deres avdeling har et behandlings- og utredningstilbud som er egnet i forhold til pasienten. Det vil fremgå av våre vurderinger.
 • Vurdering om annen innleggelse eller oppfølging er nødvendig og hensiktsmessig i forkant av opphold ved deres institusjon, grunnet aktuell psykisk helse eller rus og avhengighetsproblematikk.
 • Når dette ikke lar seg avklare på deres inntaksmøte og det trengs en rask spesialist vurdering for å overholde fristbrudd, eller for at pasientens raskt skal kunne tilbys en plass hos dem etter en totalvurdering av fysisk og psykisk helse hos oss.
 • At pasienten får et tilpasset og målrettet utrednings, behandlings og forberedelsesforløp hos oss, i forkant av innleggelse ved dere instans som er med og hindre feil og langvarige og uhensiktsmessige innleggelser hos dem.
 • Pasienter i permisjon kan få brå oppståtte behov, som for eksempel: at de ruser seg utenfor deres område, eller har glemt å hente sine medisiner før de reiste i treningspermisjon for helgen eller lengre periode.
 • Pasienter som generelt kan ha nytte av oppfølging på en kortvarig permisjonstur.

Målgruppe

Forvernsamtale, oppfølgingssamtale eller spesialistvurdering er et avklaringsmøte for tjeneste bestillende sykehus, Institusjoner, Nav, Forsikringsselskap, private eller andre instanser med formål om:

 • En innleggelse hos dem eller andre instanser.
 • I forvernsamtalen innhentes tilstrekkelig informasjon for å kunne avgjøre om pasienten er kandidat og motivert for en innleggelse ved deres avdeling.
 • Kartlegge pasientens forventninger og motivasjon.
 • Dersom det ikke er aktuelt med innleggelse; rapport til fastlege, vedr. videre oppfølging.
 • Foreslå alternative tiltak som for eksempel. medikasjon, eller med konkrete råd og veiledning til de forskjellige instanser og privat/pårørende.

Forvernets form

Fra Psykiater.no deltar lege, psykiater eller spesialist i rus og avhengighetsmedisin på tjenestebestillende instans veiene.

 • Forvernet har form av en samtale med pasient og pårørende, der disse er naturlig å ta med.
 • I enkelte tilfeller kan det være aktuelt at pasientens nåværende bistandspersonal deltar.
 • Av og til vil det være hensiktsmessig at deler av møtet gjennomføres separat med pasient og med pårørende/bistandspersonal.
 • Som hovedregel foretas forvernsamtalen ved vår klinikk og eventuelt etter vurdering ved videokonsultasjoner.

For de pasientene som har vært til forvernssamtale, oppfølgingstime, ettervern eller spesialist vurdering:

 • Avklare hvilke undersøkelser pasienten skal henvises til før innleggelser hos dem og om det er behov for annen behandling eller oppfølging hos oss, eller behov for andre tiltak hos de instansene som bestiller tjenester hos oss.
 • Dersom forvern på oppdrag av en institusjon som ligger fysisk lokalisert langt fra deres område, vil full rapport bli sent etter forvern eller spesialist vurdering til tjeneste bestillende instans. Pasienten kan også informeres om sentrale sider ved oppholdet hos dem etter avtale.

For prisstrukturen se vår prisliste. Det belastes for enkelt/dobbel time etter tidsbruk, som vil komme på egen faktura til tjeneste bestillende instans.