Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser er et begrep som for mange høres skummelt, mystisk og ukjent ut. Vi i psykiater.no skal forsøke å belyse dette temaet, så du forhåpentligvis blir mer kjent med hva det innebærer å ha en personlighetsforstyrrelse, hvilke symptomer som kjennetegner forstyrrelsene og hvilke behandlingsformer profesjonelle benytter seg av.

Personlighetsforstyrrelser er en kategori av psykiske lidelser som handler om mønstre i kognisjon (tankesett og oppfatning), affeksjon (emosjoner og følelser som vekkes i møte med bestemte stimuli eller som fremkalles ved assosiasjoner til kognitive skjemaer i hukommelsen) og atferd. Dette mønstret vil potensielt kunne utgjøre mer skade enn nytte/ for personen det angår. Kort oppsummert er dette utgangspunktet for en personlighetsforstyrrelse.

Som betegnelsen antyder så har dette å gjøre med personlighet. Personlighet er noe som ofte blir omtalt, men som mange samtidig ikke nødvendigvis besitter en dyp forståelse for. Personlighet er en persons disposisjon til å utøve bestemte mønstre av atferd, tenking og få fremvekket emosjoner i møte med gitte situasjoner og stimuli. Mange mener at en stor del av personlighet er oppbygget av forskjellige personlighetstrekk.

Personlighetsforstyrrelser

En person med personlighetstrekket ekstroversjon vil eksempelvis kunne føle seg energisk i møte med en gruppe mennesker, mens en person med personlighetstrekket introversjon vil kunne føle at det tærer på ens energilagre å måtte opprettholde en personlighet over lengre tid i møte med andre mennesker.

Mange personlighetsforstyrrelser bunner i bestemte personlighetstrekk, og viser til hvordan det å befinne seg på den ekstreme siden av et personlighetstrekk kan manifestere seg i forskjellige atferdsmønstre. Et eksempel på dette er henholdsvis schizoid personlighetsforstyrrelse som kan sammenlignes med en ekstrem form for personlighetstrekket introversjon med et mulig innslag av en lav grad av omgjengelighet.

Symptomer ved forskjellige personlighetsforstyrrelser

Symptomer-ved-forskjellige-personlighetsforstyrrelser

Det finnes mange ulike personlighetsforstyrrelser, for å kategorisere personlighetsforstyrrelsene må American Diagnostic Standard ( DSM-5 ) sin inndeling av personlighetsforstyrrelsene i 3 hovedkategorier brukes her:

 

Cluster A – påfallende eller essentriske forstyrrelser

Denne klyngen er preget av personlighetsforstyrrelser som refererer til en følelse av ubehag forbundet med å være i nære sosiale relasjoner med andre. Klyngen er også ofte preget av henholdsvis en mild form for avvikende oppfatning, dvs. at ens kognisjon og psyke har større innspill i ens forståelse av verden rundt oss enn det som ofte er tilfelle med andre.

Personlighetsforstyrrelser i Cluster A:

Paranoid personlighetsforstyrrelse

Denne personlighetsforstyrrelsen er preget av en ofte ubetinget mistanke om andre mennesker og deres intensjoner overfor seg selv. Personer med en paranoid schizofreni personlighetsforstyrrelse vil også ha store problemer med å stole på andre, med noen unntak. I tillegg til dette kan mennesker som har denne personlighetsforstyrrelsen ofte ha en mistanke om at de selv er i fare.

Schizoid personlighetsforstyrrelse

Denne personlighetsforstyrrelsen kjennetegnes av man ikke har interesse av å delta i sosiale interaksjoner og foretrekker et liv i ensomhet. Personer med denne personlighetsforstyrrelsen vil ofte ønske å trekke seg tilbake til sin egen rike mentale fantasiverden.

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

Denne personlighetsforstyrrelsen er kjennetegnet av sterk sosial angst, tankeforstyrrelse, en avvikende persepsjon og ha påfallende tanker og ideer.

Cluster B – dramatiske, emosjonelle og uberegnelige personlighetsforstyrrelser

Denne klyngen med personlighetsforstyrrelser refererer til en følelsesmessig ustabil personlighetsforstyrrelse som gjør det vanskelig for mennesker å forholde seg til andre. Som et resultat vil de vise atferdsmønstre som andre kan synes er dramatiske, uberegnelige, truende eller forstyrrende

Personlighetsforstyrrelser i Cluster B:

Antisosial/ dyssosial personlighetsforstyrrelse

Personer med antisosial personlighetsforstyrrelse viser liten bekymring eller omtanke for andres rettigheter og velstand. De vil ofte ha mangel på empati overfor andre, et oppblåst selvbilde og manipulerende og impulsiv oppførsel.

Borderline personlighetsforstyrrelse

Borderline personlighetsforstyrrelse er preget av plutselige endringer i humør, ustabilitet i ens relasjoner, endringer i ens selvbilde, identitet og atferd. Dette kan ofte føre til impulsivitet og selvskading.

Dramatiserende personlighetsforstyrrelse

Personer med en dramatiserende personlighetsforstyrrelse er over tid og i en rekke situasjoner følelsesmessig overfladisk og kan virke teatralsk i sin fremtreden. Personer med denne personlighetsforstyrrelsen vil ofte kunne bli ansett for å overdrive følelsesuttrykk og være følelsesmessig ustabil.

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

Personer med en narsissistisk personlighetsforstyrrelse føler at man er overlegen andre, har et behov for beundring, og kan ansees av andre som å ha en mangel på empati.

Cluster C – Personlighetsforstyrrelser preget av angst og frykt

Denne klyngen er kjennetegnet av personlighetsforstyrrelser som er preget av en følelse av angst og frykt for å ikke strekke til.

Personlighetsforstyrrelser i Cluster C:

Engstelig/ unnvikende personlighetsforstyrrelse

Denne personlighetsforstyrrelsen kjennetegnes av en følelse av å ikke kunne strekke til i sosiale sammenhenger og bli sett ned på av andre. Personer med denne formen for personlighetsforstyrrelse vil ofte være oversensitiv for negative tilbakemeldinger og negativ oppmerksomhet fra andre rettet mot seg eller sine egne handlinger.

Avhengig personlighetsforstyrrelse

Denne personlighetsforstyrrelsen er preget av at personen det angår er svært lite selvstendig, eller ihvertfall føler det selv, og har en pågående trang etter å bli tatt vare på av andre. Personer med denne personlighetsforstyrrelsen vil ofte underkaste seg andre og la andre personer ta viktige avgjørelser på sine egne vegne.

Her er artikkelen om søvnløshet og vanskeligheter med å sove

Tvangspreget personlighetsforstyrrelse

Denne personlighetsforstyrrelsen er preget av perfeksjonisme og manglende fleksibilitet til å avvike fra reelle eller ideelle strukturer, normer og standarder. Personer med denne personlighetsforstyrrelsen er ofte svært punktlige, følger strenge moralske prinsipper og er svært regelbundet.

Andre personlighetsforstyrrelser, og generell personlighetsforstyrrelse

I tillegg til personlighetsforstyrrelsene nevnt ovenfor, er det flere som ikke faller inn i en av de øvre kategoriene. Det er også viktig å nevne at denne kategoriseringen kun er ment som et hjelpemiddel for å få bedre oversikt. I Norge brukes ICD-10 og ikke DSM som en standardisert manual for psykiatrien. Blandet personlighetsforstyrrelse eller uspesifisert personlighetsforstyrrelse kan sees på som en samlingskategori av klinisk signifikante trekk fra flere personlighetsforstyrrelser.

Behandling for personlighetsforstyrrelser

Ettersom at personlighetsforstyrrelser kan medføre store vansker i det sosiale samspillet og opprettholdelsen av et normalt funksjonsnivå og ønsket livskvalitet, så er denne typen psykiske lidelser svært viktig å utrede og behandle.

Behandling av personlighetsforstyrrelser foregår som regel ved bruken av individualterapi / gruppeterapi og psykoterapi. Våre psykiatere kan så klart bistå personer med alle former av personlighetsforstyrrelser.

Under behandlingen vil terapeuten ved hjelp av samtaler og oppfølging forsøke å oppnå innsikt i klientens tankemønstre, selvaktelse og disposisjon til å utføre bestemte atferdsmønstre. Dette gjøres med den hensikt å forbedre vedkommendes mental helse, affeksjon og kognisjon. Våre psykiatere har så klart taushetsplikt og går kun frem med hensikt å behandle sine klienter. Det er kort eller ingen ventetid hos oss, så bestill time i dag.