Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Bipolar lidelse

Bipolar lidelse

Bipolar lidelse viser til en psykisk lidelse som er preget av et skifte mellom to poler. Disse polene er mani og depresjon. Lidelsen ble faktisk tidligere ofte kalt manisk depressiv lidelse, som viser til disse to forskjellige polene man tenderer til å bytte mellom dersom man har lidelsen.

Mani kan sees på som antonymet eller motpolen til depresjon, og er preget av en følelse av eufori, et nærmest overveldende energinivå og et høyt ambisjonsnivå. Mani er også ofte preget av hyperaktivitet, et lavere behov for søvn, og at personen ofte har et tilsløret virkelighetsoppfatning og hopper raskt mellom ideer og tanker. Under en manisk tilstand vil en berørt person ofte kunne handle svært impulsivt etter sine ideer og tanker.

Hypomani er på mange måter en svakere form for mani, og er kjennetegnet av mange av de samme virkningene og symptomene som ved en manisk tilstand, dog at det manifesterer seg svakere.

Depresjon derimot er preget av en følelse av håpløshet og lav selvaktelse og generell pessimisme. Aktiviteter man tidligere anså som meningsfulle, spennende og interessante bærer nå liten grad av egenverdi og indre motivasjon, og kan bli ansett som totalt meningsløse og lite engasjerende. Derfor medfølger det ofte en høy grad av apati ved depresjon.

Bipolar-lidelse

Personer med bipolar lidelse vil i løpet av få dager, uker eller mer være i stand til å bytte mellom manisk tilstand og depresjon, og hvis personen opplever en sterk tilstand av mani eller depresjon kan ofte bytte til den andre tilstanden oppstå brått med humørsvingninger. En enkel tilstand/stemning vil ofte kunne vedvare i flere dager av gangen.

bipolar lidelser symptomer

Symptomer-ved-bipolar-lidelse

bipolare symptomer karakteriseres av de 2 (3) underliggende tilstandene som er (hypo)mani og depresjon. Dersom disse to periodene oppleves periodisk og/eller vekselvis, er det grunnlag for å undersøke en person for bipolar affektiv lidelse, noe som gjøres i vår klinikk.

Det kan deles inn i to kategorier, disse kategoriene er:

Bipolar lidelse type 1

Det er preget av perioder med veksling mellom mani, depresjon og sporadisk psykose, med minst ett tilfelle av en manisk episode registrert i løpet av personens liv.

Flertallet av personer med bipolar lidelse type 1 vil oppleve en overvekt av depresjon fremfor mani.

Bipolar lidelse type 2

Det indikerer at personen ikke har opplevd en manisk episode, men skifter mellom tilstander preget av hypomani og depresjon. Hvis personen opplever en manisk episode, vil personens diagnose endres til type 1.

Symptomer ved (hypo)mani

Mani er preget av følgende symptomer:

Et høyere energinivå enn det som anses som normalt hos personen. Dette energinivået vedvarer over en periode over en periode.
Høyere grad av irritabilitet. Dette kan føre til at personen er mer tilbøyelig til å argumentere og stå sterkt i sine synspunkter.
En følelse av uro, og et ønske om nesten konstant å utføre ulike aktiviteter.
Tankeflukt. Personen veksler raskt mellom tanker og ideer og kan anses å ikke ha «bakkekontakt».
Redusert søvnbehov.
Økt sexlyst og også økt uansvarlig oppførsel.

Symptomer på depresjon under bipolar lidelse

Depresjon under bipolar lidelse er preget av følgende symptomer:

Tristhet og en følelse av håpløshet. Motløshet ofte med tanke på fremtiden.
Følelse av svikt og mindre eller ingen tilfredshet.
Føle seg skyldig, skuffet og bli «straffet» for noe.
Depressive tanker så vel som selvmordstanker.
Økt grad av gråtlabilitet, økte bekymringer og irritabilitet.
Lav grad av selvtillit, dvs. lav selvtillit der man anser seg selv som en hindring og sin tilstedeværelse som uønsket i sosiale situasjoner.
Endret søvnmønster, du sover vanligvis lenger enn vanlig. På grunn av en følelse av håpløshet og apati kan det også være en liten grad av motivasjon for å komme seg ut av sengen og «komme i gang med dagen».
Endret appetitt som følge av vekttap eller vektøkning hos personen. Økt tretthet.
Redusert seksuell interesse, Redusert konsentrasjonsnivå og økte vanskeligheter med å ta avgjørelser.

Bipolar lidelse implikasjoner på hverdagen, og behandling

Det kan ofte gi redusert livskvalitet for de som rammes, spesielt i perioder med depresjon. Maniske perioder vil ofte skape følelser av lykke, håp og entusiasme hos personen, og vil ofte tilsløre personens virkelighetsoppfatning. Dette kan igjen resultere i impulsive handlinger som kan ha alvorlige og negative konsekvenser for fremtiden.

Eksempler på implikasjoner av impulsive handlinger under mani kan være å sitte igjen med en stor kredittgjeld på grunn av impulsive kjøp, eller ha et forverret forhold til en venn eller bekjent på grunn av å fornærme ham under en manisk episode der han betraktet seg selv og sine egne posisjoner som overlegen. De bør ha en manisk depressiv test.

Personer med denne lidelsen er mer utsatt enn personer uten psykiske lidelser for blant annet å begå selvmord, misbruke narkotiske stoffer og ha spesielt svekket livskvalitet på grunn av søvnproblemer og humørsvingninger, bør gå til lidelsestest.

Våre psykiatere har lang erfaring og god kompetanse i å behandle denne lidelsen. Ved å bruke psykoterapi, en form for oppfølging og samtaleterapi, forskrivning av medisiner der det er nødvendig, kan våre psykiatere bistå deg på veien mot en bedre håndtering av din psykiske lidelse. Vi utfører full utredning og behandling av bipolar lidelse. Vi har ingen eller korte ventetider. Kontakt oss i dag.