Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

ADHD Diagnose og utredning av jenter

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse som fører til vansker med konsentrasjon, oppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet. Mens ADHD tidligere ble ansett som en tilstand som primært rammet gutter, har det med tiden vist seg å være en økning i antallet jenter og kvinner som får ADHD diagnosen. Vurdering av ADHD hos jenter kan i de fleste tilfeller være utfordrende ettersom symptomer og relaterte vansker arter seg annerledes og kan være ulikt enn det det er hos gutter.

Forstå ADHD hos jenter

Ulik presentasjon av symptomer

Gutter med ADHD har en tendens til å vise eksternaliserende atferd, som hyperaktivitet og impulsivitet, som er mer merkbare i klasserom. På den andre siden kan jenter ha mer internaliserende atferd; som å dagdrømme eller bli tilbaketrukket. Jenter med ADHD kan fremstår roligere og ha mindre forstyrrende atferd som kan medføre at vanskene går ubemerket eller forveksles med andre problemer. 

Samfunnsmessige forventninger og kjønnsskjevhet

Samfunnsnormer forventer ofte at jenter skal være veloppdragne, oppmerksomme og organiserte. Som et resultat kan jenter med ADHD jobbe hardt for å maskere symptomene sine, noe som gjør diagnosen enda vanskeligere. Kjønnsbias kan føre til feiltolkninger av atferd og bagatellisere muligheten for ADHD hos jenter.

Symptomer kan bli oversett 

Jenter med ADHD har i større grad utfordringer knyttet til oppmerksomhet og organisering i stedet for hyperaktivitet og impulsiv atferd. Deres vansker blir i større grad oversett og misforstått. Organisering- og konsentrasjonsvansker kan forveksles med desorganisering eller latskap, noe som forårsaker forsinkelser i å søke hjelp.

Internaliserende symptomer

Jenter kan ha mer internaliserende symptomer enn eksternaliserende. Det vil si at utfordringene og” kampene” jenter ofte har på pågår på innsiden i form av indre uro og grubling, noe som fører til angst og depresjon. Disse sameksisterende forholdene kan overskygge den underliggende diagnosen, ADHD. Det gjør det avgjørende for helsepersonell å utrede pasienten for å kunne identifisere, kartlegge og diagnostisere symptomer som ikke kommer til syne.

Maskering og kompensasjon

Jenter utvikler ofte mestringsmekanismer for å passe inn sosialt og faglig. Selv om disse strategiene kan hjelpe dem med å maskere symptomene sine, kan de også hindre nøyaktig diagnose og passende intervensjon.

Diagnoseutfordringer

På bakgrunn av at symptomene viser seg ulikt hos jenter, kan ADHD diagnosen være mer komplisert å diagnostisere hos jenter. Tradisjonelt har diagnostiske kriterier vært basert på mannlige presentasjoner av lidelsen, noe som kan føre til at jenter blir feildiagnostisert eller ikke diagnostisert i det hele tatt.

En annen utfordring er at jenter ofte utvikler mestringsmekanismer for å skjule ADHD-symptomer, spesielt hvis de føler skam eller usikkerhet rundt tilstanden. Dette kan inkludere og etterligne sosialt akseptabel oppførsel, jobbe ekstra hardt for å opprettholde akademisk suksess og unngå situasjoner som krever langvarig oppmerksomhet.

Vurdering og diagnoseprosess

For å sikre en nøyaktig diagnose og vurdering av ADHD hos jenter, er det viktig med en grundig prosess som tar hensyn til kjønnsforskjeller, i symptomer og presentasjon. Prosessen kan inkludere følgende trinn:

  • Innhenting av opplysninger: Grundig informasjon om tidlige barndom, skoleprestasjoner, sosial interaksjon og familiehistorie, er viktig for å danne et bilde av atferdsmønstre over tid.
  • Observasjon på ulike arenaer: Det er nyttig å observere pasienten i forskjellige settinger, for eksempel hjemme og på skolen, for å forstå hvordan symptomene kommer til syne og påvirker i ulike sammenhenger.
  • Klinisk intervju: Helsepersonell med erfaring bør gjennomføre en grundig samtale med jenta og eventuelt foreldre eller omsorgspersoner, for å få innsikt i hennes opplevelse av symptomer og utfordringer.
  • Skjemaer og vurderingsskalaer: Bruk av standardiserte skjemaer og spørreskjemaer kan gi objektive data om pasientens atferd og følelsesmessige tilstand.
  • Konsultasjon med ulike fagpersoner: En tverrfaglig tilnærming, inkludert samarbeid med psykologer, pedagoger og leger, kan gi et mer helhetlig bilde av pasientens tilstand.
  • Viktigheten av tidlig intervensjon

Udiagnostisert ADHD kan føre til akademiske vansker og dårlig selvbilde. Tidlig intervensjon kan forhindre disse negative konsekvensene.

Implikasjoner for psykisk helse

Ubehandlet ADHD øker risikoen for å utvikle angst, depresjon og andre psykiske problemer. Riktig diagnose og intervensjon er avgjørende for å forhindre slike utfall.

Spesifikt for norske jenter og kvinner

I Norge, som i mange andre land, har oppmerksomheten rundt ADHD hos jenter økt de siste årene. Helsepersonell og forskere har blitt mer bevisste på kjønnsforskjellene i hvordan ADHD fremtreder, noe som har ført til mer nøyaktig diagnose og behandling.

Det norske helsevesenet har ressurser tilgjengelig for å vurdere og diagnostisere ADHD hos jenter og kvinner. Det er viktig å søke hjelp fra kvalifiserte fagpersoner som er kjent med de unike utfordringene og vanskene jenter med ADHD kan ha. Diagnostiske kriterier og behandlingsplaner bør tilpasse den individuelles behov for å sikre best mulig resultat.

Skape støttende miljøer

Utdanning av lærere og jevnaldrende

Å øke bevisstheten rundt ADHD blant lærere og jevnaldrende kan redusere stigma og skape et mer inkluderende og forståelsesfullt klassemiljø.

Fremme selvaksept og motstandskraft

Jenter med ADHD bør oppmuntres til å omfavne sine styrker og utfordringer, fremme selvaksept og motstandskraft.

Rollen til foreldre og omsorgspersoner

Åpen kommunikasjon

Å opprettholde åpen kommunikasjon mellom foreldre, omsorgspersoner og helsepersonell er avgjørende for effektiv behandling og støtte.

Bygge mestringsstrategier

Foreldre kan hjelpe med å utvikle effektive mestringsstrategier og bidra til økt mestring i akademiske og sosiale sammenhenger.

Oppsummering

Vurdering og diagnostisering av en ADHD diagnose krever en grundig forståelse knyttet til kjønnsforskjeller, i symptomer og presentasjon. Jenter kan vise mer uoppmerksomhet og indre uro i stedet for den tradisjonelle hyperaktiviteten og impulsiviteten som er vanlig hos gutter. Diagnoseprosessen bør inkludere en kombinasjon av historikk, observasjon, intervjuer og bruk av strukturerte skjemaer for å danne et helhetlig bilde av jentens tilstand. Spesielt i Norge er det viktig å søke hjelp fra kvalifiserte fagpersoner med kunnskap om ADHD, hos jenter for å sikre riktig diagnose og behandling. 

Vanlige spørsmål

Hva er utfordringene med å diagnostisere ADHD hos jenter?

Utfordringene ligger i subtiliteten til symptomer og samfunnsmessige forventninger som kan maskere deres vansker. Internaliserende symptomer kan gjøre diagnostisering mer intrikat enn hos gutter hvor hyperaktivitet og impulsivitet i større grad er fremtredende.

Hvordan kan lærere bidra i vurderingsprosessen?

Lærere kan gi verdifull innsikt ved å observere konsistente atferdsmønstre og samarbeide med foreldre og rådgivere.

Hvilken rolle spiller foreldre for å identifisere ADHD hos jenter?

Foreldre er medvirkende til å merke endringer i atferd og sette i gjengen åpen kommunikasjon med lærere og fagpersoner.

Kan jenter vokse av seg ADHD?

Mens noen symptomer kan avta med alderen, er ADHD og en livslang tilstand. Tidlig intervensjon og riktig behandling kan forbedre sykdommen betydelig.

Er jenter med ADHD mindre intelligente?

Absolutt ikke. Jenter med ADHD har ofte eksepsjonelle talenter og intelligens, deres kamp ligger i å håndtere oppmerksomhetsvanskene og impulsene de har.

Kan ADHD forveksles med sjenanse?

Ja, jenter med ADHD kan virke sjenerte, på grunn av deres internaliserende atferd. Det er nødvendig å se dypere inn i deres atferd for nøyaktig vurdering.

Hvilken rolle spiller hormoner i ADHD-symptomer for jenter?

Hormoner kan påvirke alvorlighetsgraden av ADHD-symptomer hos jenter, spesielt under pubertet og menstruasjonssykluser.

Er medisin den eneste løsningen for behandling?

Nei, medisiner er bare en del av en omfattende behandlingsplan. Atferdsterapier, psykoedukasjon og andre hjelpende tiltak er en del av behandlingsplanen.

Hvordan vurderes medisiner for ADHD?

En medisinsk evaluering involverer en omfattende vurdering som inngår atferdsobservasjoner, komparentopplysninger, sykehistorie, og alvorlighetsgrad av symptomer.

Er en tverrfaglig tilnærming nødvendig for diagnose?

Ja, en tverrfaglig tilnærming sikrer en helhetlig vurdering, som involverer spesialister fra ulike felt for å forstå den enkeltes utfordringer bedre.